Polityka prywatności i warunki przetwarzania danych

Polityka prywatności

in-projekt.com z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleandrów …/…, …-… Warszawa,  jako administrator („Administrator”), informuje Pana/Panią, że:

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych i marketingowych;
 2. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji polityki marketingowej Administratora;
 4. przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 5. przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą
 7. Pana/Pani dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pana/Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

Warunki przetwarzania danych osobowych pozyskanych poprzez formularz kontaktowy

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest in-projekt.com (zwana dalej in-projekt.com) z siedzibą w Warszawie, ul. Oleandrów …, …-… Warszawa, Polska
 2. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez in-projekt.com, może się Pan/Pani kontaktować z in-projekt.com pod adresem: … lub drogą pocztową pod adresem siedziby in-projekt.com wymienionym powyżej.
 3. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP) są zbierane w celu odpowiedzenia na wiadomość przesłaną z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wypełnienie pól formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie odpowiedzi na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu.
 4. Pan/Pani dane osobowe, w zakresie wyszczególnionym w pkt 3, będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub lub wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. Pana/Pani dane nie podlegają profilowaniu, nie są przekazywane za granicę ani organizacjom międzynarodowym i nie są sprzedawane innym podmiotom.
 6. Posiada Pana/Pani prawo do dostępu do zawartości danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przesyłania danych i sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Wszelkie udzielone przez Pana/Panią zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie. in-projekt.com zwraca się z prośbą o wycofywanie zgody oraz zgłaszanie chęci uzyskania dostępu lub składania wniosków wymienionych w pkt 6 w formie pisemnej lub elektronicznej dla celów dokumentacyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed upływem terminu składania wniosku.
 8. Ponadto posiada Pan/Pani prawo do złożenia skargi do: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez in-projekt.com narusza postanowienia RODO.